Всички публикации от Varna Design

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ПО АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Сдружение „Варна Дизайн Форум”, съвместно с „Девня Цимент” АД и Главния архитект на община Варна, арх. Виктор Бузев, предоставя за учебната 2017/2018 година две еднократни стипендии, всяка на стойност 1000 лв. (хиляда лева) за студенти от специалностите Архитектура и Дизайн при Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” и за студенти от специалност „Индустриален дизайн“ на Техническия Университет във Варна. Стипендиите се осигуряват на конкурсен принцип, след оценяване на курсови проекти от Жури с представители на Организаторите.

Целта е стипендиите да стимулират отличените студенти в тяхното образование и да допринесат за интереса към дизайнерската професия, гарантираща качество на пространствената среда за човешката дейност.

Кандидатите трябва да бъдат студенти към септември 2017 година, записани в редовна форма на обучение в специалностите „Архитектура” и/или „Дизайн” на ВСУ „Черноризец Храбър” или в специалност „Индустриален дизайн“ на ТУ Варна. Кандидатите за стипендиите трябва да представят следната информация:

 • Сканирана студентска книжка и данни от студентски статус, от които да е видно, че студентът е със среден успех не по-нисък от много добър 5,00 за целия период на обучение;
 • Мотивационно писмо за участието в конкурса за стипендия;
 • Портфолио с три курсови проекта по избор на студента с посочени: период на изработване/предаване на проекта, дисциплина, преподавател, получена оценка;

Посочената по-горе информация се изпраща във формат jpg на електронна поща info@varna-design.com  до 24:00 ч. на 19.09.2017г. Жури с представители на организаторите ще избере двамата победители до 20.09.2017г. и ще обяви резултатите до 25.09.2017г. в официалния сайт на сдружение Варна Дизайн Форум.

Дизайн на малка форма в градска среда: трудната задача

С изненадващо голямо участие и много качествени проекти на 15 август 2016 г. приключи „Effix Pavilion в Морската градина на Варна“ – международният конкурс за млади архитекти и студенти, организиран от Девня Цимент АД и Варна Дизайн Форум.

Резултатът от добрата съвместна работа на организаторите, както и интернационалният състав на журито, допринесоха за повишаване на доверието към конкурса и участието на 95 екипа от 34 държави на 5 континента. Българските участници бяха 21, участниците от Индия – 5, от Обединеното кралство – 5, Италия – 4, Иран – 4, Русия – 4, Румъния – 3, Украйна – 3, Грузия – 3, Филипини – 3,  Хонг Конг – 3, Индонезия – 3, Етиопия – 3, САЩ – 3, Швеция – 2, Испания -2, Унгария – 2, Китай – 2, Колумбия – 2, Япония – 2, Перу – 2. Проекти предадоха също и екипи от Германия, Гърция, Франция, Беларус, Косово, Полша, Ливан, Египет, Канада, Мексико, Пуерто Рико, Боливия и Венецуела. В този аспект конкурсът имаше сериозен успех. Коментарите на страниците на конкурса бяха изцяло положителни. Имаше благодарности за шанса млади архитекти чрез конкурса да научат много по темата – „този голям океан“ (Yassaman Abzade).

Първа награда, George King,  Catherine Booth, Великобритания

Второ място, Yusuke Kinoshita, Daisuke Sekine , Франция

Второ място, Десислава Парлапанска, България

Конкурсът даде свой отговор на съвременното разбиране за формата, на профила на създателите ѝ, на общественото отношение към тематиката – имаше и награда на публиката.

Анонимният конкурс беше насочен към архитекти на възраст до 35 години и студенти. Първоначалните намерения бяха да се постави дори още по-нисък праг за възраст – 29 години. Конкурсът потвърди класическата зависимост на резултатите от натрупания професионален опит.

Коментирайки това рестриктивно условие, поставено от обявителите на конкурса, всъщност поясняваме едно от важните ни намерения за конкурса – да бъде открита възможност за изява на най-младите в професията. Известно е, че при условията на криза в световен мащаб, намирането на работа, усъвършенстването в практически задачи, попадането на стимулиращи въображението теми, са все по-убягващи обстоятелства за начинаещите професионалисти. Тази подкрепа беше първата специфична цел на конкурса.

Диплом отличие, Ali Tabatabaie Ghomi and Maral Hashemian, Iran

Диплом отличие, Luis Arsecio Tobon Sanchez, Колумбия

Диплом отличие, Natalija Boljsakov, Jennifer Ponce Pena, Daniela Arenas Jauregui, Перу

Награда на публиката, Gianluca Santosuosso and Jessica Lai, Великобритания

Същността на поставената задача има наистина „океански“ измерения. Принципната трудност се очертава от съчетанието на няколко важни изисквания. Да се създаде едновременно функционална и уникална по въздействие форма. Да се постигне модулност. Да се използва бетонов материал, създаден в лабораториите за иновативни технологии на Девня Цимент АД. Материалът като важен формообразуващ фактор трябва да се приложи в контекста на Морската градина на Варна. Приложението   на иновативен и все още непознат материал беше втората специфична цел на състезанието.

Диплом отличие, Ирина Русанова, България

Диплом отличие, Цвета Недялкова, Рая Даскалова, България

Третата специфична цел беше през приноса към градската среда на Варна (основен стремеж на Варна Дизайн Форум) да се постигне обогатяване на формообразуването в глобален план. За това постижение говорят много ярко избраните от журито премирани проекти и поощрителните награди.

Росица Никифорова, ХристоТопчиев

Интервю с Мелтем Ватан от Университет BAU Истанбул

ВЪПРОСИ КЪМ МЕЛТЕМ ВАТАН КАПТАН,

Зам. Декан на Факултет по архитектура и дизайн, университет BAU, Istanbul

Здравейте Мелтем, поздравления за успешното професионално развитие. Колегите от Варна Дизайн Форум помнят презентации Ви, свързани с исторически архитектурен преглед по Черноморската тематика отпреди четири години.

BAU университет Истанбул, април 2016

 

 1. Въпрос: Днес имате преподавателски и административни отговорности в образователния процес по архитектура в БАУ. Как бихте представила този процес, какви са предимствата на Вашия университет, как оценявате като цяло образованието по архитектура в Турция?

Първо бих искала да Ви благодаря за поканата за това интервю. За мен е удоволствие да се опитам да Ви отговоря. Гордея се, че бивайки заместник декан, съм част от академичния състав на факултета по архитектура и дизайн към BAU университет. Нашият факултет има катедри по: архитектура, интериор и дизайн на околно среда, дизайн на индустриални продукти. Основа на нашия факултет са проектантските студия, които са пряко свързани с лекции по теория – задължителни и избираеми с сътрудничество с фирми от практиката на проектиране и строителство; работилници с летни и зимни програми.

Поддържаме наши кампуси в Берлин и Рим, където студентите ни имат възможност в рамките на един семестър да продължат образованието си.

Оценката на архитектурното образование в страната ни може да се определи като средно и такова с много високо качество за различните университети. Затова кандидатите трябва да правят внимателен избор.

Визията на нашия университет се определя като BAU Global, което наистина означава да се конкурираме с най-известните университети по света.

 1. Въпрос: Как осъществявате на международно ниво образование за ваши и чуждестранни студенти?

Първото обстоятелство, свързано с описания стремеж да сме на световно ниво и с наличието на чуждестранни студенти (почти 30 %), е преподаването изцяло на английски език.

Другите обстоятелства, очертаващи международно равнище на образователния ни продукт, са придържане към съвременните архитектурни образци, както в практиката, така и в образованието. Академичният напредък на членовете на факултета са друг важен фактор. Даваме информация за международните стандарти и особено за европейските стандарти в проектирането и строителството.

 1. Въпрос: Какви работилници (workshops) имате, какви са темите, кои студенти участват?

Като международни летни програми имаме годишни опции за Япония и Испания. От тази година ще имаме лятно училище и в Гърция. На национално ниво правим летни работилници в Кападокия, Одунпазари и Ескишехир. Освен летните школи имаме и специализирани работилници по мембрани, дървени конструкции и редовна дигитална работилница. Тези дейности са отворени за всички обучавани като се спазва съотношение 50 на 50% за наши и чуждестранни студенти.

Целта на всичко това е да разширим образователния хоризонт за студентите по определени теми и да им дадем възможност да практикуват професията архитект.

 1. Въпрос: Работейки с много студенти, намирате ли нещо специфично в отношението на младата генерация към нашата професия?

Най-голямата промяна виждам в използването на новите технологии, които за новите поколения са повече цел, отколкото инструмент за работа. Чертане наръка или дори записване на бележки по време на лекции вече не е навик. Това свидетелства за променен начин на живот и възприемане в процеса на обучение. Днес възможностите на поколенията за пътуване по целия свят са много големи, това обогатява визуалния им опит и способността за интерпретации на много повече архитектурни примери. Това е важно от професионална гледна точка, но също общуването на студентите с чужденци, усвояването на различни култури води до обогатяването на самите тях като личности.

 1. Въпрос: Има ли влияние от чуждестранния опит, заложен в образованието по архитектура във вашия университет?

Мога да кажа – да, със сигурност. Преподавателите ни с международен опит го пренасят чрез своите лекции и курсове към студентите. Тук имам предвид също и културата, манталитета и преживяванията на преподавателя в този опит като принос в преподавания материал. В някакъв смисъл самите характеристики на този опит могат да бъдат тема и заглавие на лекции.

Тук трябва да прибавим и възприемането на архитектурата и опитът на студентите, придобит в кампусите в Берлин и Рим от тамошните преподаватели.

 1. Въпрос: Какво считате, че би усъвършенствало архитектурното образование въобще по света?

Не е лесно да отговоря на този въпрос. Разсъждавам по темата от дълго време. Образователните системи по света са все по-глобални и теоретично учебните програми стават все по-сходни. Акредитациите съгласно Болонското споразумение или NAAB (Национален архитектурен акредитационен борд в САЩ) ускоряват глобализацията. В същото време състоянието на дадена страна, културата, нивото на основното образование, финансовото положение и др. не са еднакви по целия свят. Това създава затруднения в опита за уравновесяване на изискванията при акредитациите. Тук се намесват и националните политики в сферата на образованието с правителствени насоки за устойчивост, природосъобразен дизайн, субсидиране и съответстващи изисквания към програмите за обучение. Например, в някои европейски страни, където природните ресурси се използват като енергийни, правителството стимулира обучение на специалисти в тази област (зелена архитектура, природосъобразен дизайн, сертификатни системи в специфично направление) и това е много важно. За нас като архитекти и академици тези теми са не по-малко важни и ние се стремим да обогатяваме знанията на студентите за намаляване на въздействието на СО2 при това в обстановка на неосигуреност на страната ни по стандартите на европейските страни. Затова лекциите по тези теми остават повече на теоретично ниво, а насърчаването на младото поколение да работи в тази насока е затруднено.

 1. Въпрос: Как се осъществява следдипломната квалификация на дипломираните магистри и какви магистърски програми, обвързани с практиката предлага Вашият университет?

Магистърските програми включват две опции – с или без магистърска теза. Надграждащи магистърски програми в нашия факултет няма. Нямаме определена връзка с практиката. Професионалната практика е отговорност на студента.

 1. Въпрос: Сегашната икономическа и политическа ситуация отразява ли се на интереса към образованието по архитектура?

Архитектурата винаги е била предпочитан избор за кандидат-студентите. Дори в сегашната ситуация на висок процент безработица и трудности за постигане на добра позиция като архитект тази тенденция продължава. Едно от обясненията е, че някои студенти не преследват висока позиция в професионалния живот и се интересуват повече от престижната диплома. С нея могат да продължат работа в офисите на родителите или роднините си. Това са основните обяснения на продължаващия интерес към архитектурното образование.

 1. Въпрос: Как оценявате архитектурните реализации в Истанбул? Забелязвам две различни тенденции в стилистиката на храмовото строителство: Sancaklar mosque in Istanbul, Emre Arolat Architects, 2014 и ново-строящата се гигантска Çamlıca Camii на малоазийския бряг.

Възможно е наистина да определим, че в нашата страна съществуват два съвсем различни стила на архитектура – модерна и традиционна. Модерната архитектура се представя в работите на Arolat, Tabanlıoğlu, Avci, Tümertekin и други, добре известни и по света. Традиционният тип архитектура е повече свързан със стиловете от Близкия изток. Този въпрос е по-добре изяснен в коментарите на архитектурните критици.

 

8 юни 2016, BAU Истанбул

Интервю на Росица Никифорова с Мелтем Ватан